Hyppää pääsisältöön

22.5.2023

Kuva
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan nuija. Kuva Jaana Pinson
Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan mm. sisäisen pankin ohjeita sekä merkitsi tiedoksi valtuustoon etenevät tilinpäätöksen ja tilintarkastajan loppuraportin tilintarkastuksesta.

Vuoden 2022 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille sekä vastuullisen tilintarkastajan loppuraportti tilintarkastuksesta merkittiin tiedoksi

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi vuoden 2022 tilinpäätöksen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille sekä vastuullisen tilintarkastajan loppuraportin vuoden 2022 tilintarkastuksesta. Tilinpäätöksen hyväksyy kaupunginvaltuusto. Tarkastuslautakunta esittää 29.5.2023 kokoontuvalle valtuustolle, että se hyväksyy vuoden 2022 tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden tilivelvollisille.

Tilinpäätöksen aineistoa on luettavissa kaupungin verkkosivuilta.

Sisäisen pankin ohjeet hyväksyttiin

Kaupunginhallitus hyväksyi sisäisen pankin ohjeet. Jyväskylän kaupunkikonsernin rahoitus ja rahoituksen hallinta on keskitetty konsernin sisäiseen pankkiin, jonka päivittäistä kassanhallintaa operoidaan konsernitilin avulla. Ohjeiden edellisen päivityksen (31.10.2022) jälkeen lyhyiden markkinakorkojen taso on noussut nopeasti. Korkotason nousu vaikuttaa myös viiveellä pankkien talletuskorkoihin. Pankkien määräaikaistalletusten taso on erkautunut talletuskoron tasoista ja noussut ripeämmin. Näin ollen kaupunki päivittää konsernitilin jäsenten sisäiseen pankkiin tekemien määräaikaistalletusten korkoperusteen. 

Konsernitilin jäsenten tekemille määräaikaisille talletuksille (vähintään 3 kuukautta ja rajattu talletuksen pituus enintään 12 kuukautta) maksettavaa korkoa muutetaan siten, että maksettava korko on vastaavan ajanjakson Euribor -viitekorko vähennettynä 1,00 prosenttiyksikköä (Euribor -1,00 %).  Aiemmin määräaikaisille talletuksille maksettava korko on ollut kiinteä 0,10 prosenttiyksikköä. 

Konsernitilin jäsenen (tytäryhtiön) määräaikainen talletus voi tulla kyseeseen, mikäli yhtiön kassavarat ovat operatiivisen toiminnan tarpeisiin nähden suuret, ja yhtiö haluaa varautua määräaikaistalletuksella esim. tulevien investointien rahoittamiseen.

Kaupunginhallituksen valmisteluohje Jyväskylän mlk:n Veteraanien Asuntosäätiölle

Kaupunginhallitus antoi Jyväskylän mlk:n Veteraanien Asuntosäätiön kaupungin nimittämille edustajille valmisteluohjeen, jonka mukaisesti säätiön tulee selvittää kiinteistöjen myyntivaihtoehto JVA:lle ja edistää sitä, mikäli järjestely todetaan toteuttamiskelpoiseksi.

Jyväskylän mlk:n Veteraanien Asuntosäätiö on Jyväskylän kaupunkikonserniin kuuluva tytäryhteisö. Säätiön tarkoituksena on asunto-, hoito- ja kuntoutustilojen hankkiminen veteraaneille sekä näiden tarpeen päätyttyä vanhuksille ja vammaisille. Säätiö omistaa 3 kiinteistöä (Palokka, Vaajakoski, Tikkakoski), joissa on yhteensä 89 asunhuoneistoa sekä palvelu- ja ryhmätiloja. Säätiön omistamien kiinteistöjen käyttöasteet ovat olleet viime vuosina kohtuullisella tasolla, mutta käyttöaste on laskenut (toimenpiteistä huolimatta) ja sitä myöten säätiön taloustilanne on kiristynyt. Lisäksi korkokustannukset ovat nousseet ja erityisesti kaukolämmön hinnan merkittävä korotus on heikentänyt taloudellista tilannetta. Tulevaisuudessa haasteita aiheuttaa säätiön ennakkovarautumisen taso suhteessa kiinteistöjen tuleviin peruskorjauksiin. 

Säätiöllä on kaupungin takaamia lainoja 31.3.2023 tilanteen mukaisesti 1 661 725 euroa. Lisäksi kaupunki on myöntänyt säätiölle korotonta antolainaa yhteensä 555 452 euroa. Jyväskylän kaupunkikonserniin kuuluva Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy (JVA) on käynyt säätiön kanssa alustavia neuvotteluja säätiön kiinteistöjen ostamisesta. 

Hyvinvointikertomus 2022 (hyvinvointisuunnitelman 2023–2026 seuranta) etenee valtuustoon

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi hyvinvointikertomuksen ja lähetti sen tiedoksi myös valtuustolle. Hyvinvointikertomuksen vuosiraportti kuvaa Jyväskylän kaupungin hyvinvoinnin edistämisen työn toteutumista suhteessa hyvinvointisuunnitelmaan. Hyvinvointikertomuksessa arvioidaan suunnitelman toteutuksen edistymistä sekä keskeisten avainmittareiden kehitystä asukkaiden hyvinvoinnin tilassa. 

Hyvinvointikertomuksen pohjalta voidaan todeta, että valtaosa jyväskyläläisistä voi edelleen hyvin. Työllisyys on kohentunut ja muun muassa lasten ja nuorten päihteiden käyttö on kouluterveyskyselyn perusteella vähentynyt. Toisaalta päihteiden käytössä on havaittu kasvavaa polarisaatiota. Huolta herättävät etenkin lasten ja nuorten kokema ahdistuneisuus, heikko kokemus omasta terveydestä sekä ravitsemukseen ja turvallisuuteen liittyvät hyvinvoinnin vajeet. Lisäksi todetaan, että Jyväskylässä on edelleen liian paljon liian vähän liikkuvia lapsia ja nuoria. Nuorten syrjäytymisriski on Jyväskylässä myös korkea. 

____________

Kokouksessa otettiin pöydältä käsiteltäväksi Aalto2-museokeskus Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen asiat. Kaupunginhallitus päätti muun muassa, että yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Jyväskylän kaupungin yhtiökokouksessa esittämä henkilö. Kaupungin nimeämiksi hallituksen jäseniksi valitaan Susanne Rasmus (matkailujohtaja, Jyväskylän kaupunki), Riikka Perkiö (talous- ja hallintopäällikkö, Jyväskylän kaupunki) Aila Ahonen (lehtori, JAMK) ja Mika Fisk (yritysvalmentaja, Yritystehdas Oy).

Kaupunginhallitus päätti lisäksi järjestää 29.5.2023 kokoontuvalle kaupunginvaltuustolle selonteon kaupungin taloudellisesta tilanteesta. Jyväskylän koulutuskuntayhtymän Gradian yhtymävaltuuston kokouksen asiat hyväksyttiin esityslistan mukaisesti. Monetra Keski-Suomi Oy:n ja Monetra Oy:n yhtiökokousasiat hyväksyttiin kaupunginjohtajan muutetulla päätösesityksellä, jossa todettiin, että hallituksen jäsenten kokouspalkkiot hyväksytään enintään nykytasoisena.

Lisätietoja: 
- Jyväskylän kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jaakko Selin p. 0400 778 779
- Jyväskylän kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167
- Jyväskylän kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Jari Colliander, p. 040 740 1850
- Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 014 266 1501
 

Asiasanat: