Hyppää pääsisältöön

24.1.2023

Kuva
Nuoria rivissä iloisina. Kuva Hanna-Kaisa Hämäläinen
Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuuna kerää vuosittain nuorisotilojen käyttäjiltä palautetta nuorisotyöstä. Vastausten perusteella Jyväskylän nuoret olivat tyytyväisiä sekä nuorisotilojen että liikkuvan nuorisotyön toimintaan. Myös kiusaamista havaitaan Jyväskylän nuorisotiloilla vähemmän kuin suurissa kaupungeissa.

Jyväskylän nuorisotilat osallistuivat valtakunnalliseen kyselyyn syksyllä 2022 toista kertaa. Samaan aikaan Jyväskylässä toteutettiin kysely myös liikkuvan nuorisotyön (Nuorisopaku) toimintaan osallistuville nuorille. 

Jyväskyläläinen nuorisotyö pärjää erinomaisesti valtakunnallisessa vertailussa

Nuorisotilojen ja liikkuvan nuorisotyön toimintaan osallistuvat nuoret arvioivat toiminnan ilmapiirin hyväksi, tilat viihtyisiksi (4,5 asteikolla 1–5) ja että tarjolla on riittävästi kivaa tekemistä (4,6 /5). Nuoret olivat myös tyytyväisiä nuorisotilojen ja liikkuvan nuorisotyön saavutettavuuteen - matkaa toimintaan ei koettu kovin hankalaksi (nuorisotilani on hankalan matkan päässä 1,9–2 /5). Tyytyväisyys tilojen aukioloaikoihin vaihteli enemmän, mutta niidenkin osalta nuorisotilat saivat kohtuullisen arvion: keskiarvo oli 3,8 /5. Liikkuvassa nuorisotyössä aukioloaikoihin tyytyväisiä oli enemmän 4,4 /5. 

Kiusaamista havaitaan Jyväskylän nuorisotiloilla vähemmän kuin suurissa kaupungeissa

Nuorisotyön kasvatuksellisina tavoitteina ovat nuoren itseilmaisun, itsetunnon, itsen hyväksymisen/itseksi tulemisen tukeminen sekä nuorten suhteiden tukeminen, esimerkiksi toisiin nuoriin, luotettaviin ja turvallisiin aikuisiin ja yhteiskuntaan. Nuorisokeskus Kanuunan kyselyssä nuoret arvioivat nuorisotyön onnistumista myös näiden tavoitteiden osalta.

Jyväskylässä nuorisotilojen ja liikkuvan nuorisotyön toimintaan osallistuvat nuoret kokivat saavansa olla mukana toiminnassa turvallisesti omana itsenään (4,5–4,8 /5). Nuoret kokivat myös, että nuorisotyöntekijät suhtautuvat nuorten mielipiteisiin vakavasti, ymmärtävät ja auttavat heitä. Annetun palautteen mukaan nuorisotyöntekijät kohtelevat nuoria reilusti. Nuoret arvioivat reilun kohtelun olevan Jyväskylässä hieman paremmalla tasolla kuin suurissa kaupungeissa keskimäärin. 

Nuoret kokevat tulosten mukaan nuorisotilat ja liikkuvan nuorisotilan toiminnat turvallisiksi. Nuoret arvioivat havainneensa kiusaamista nuorisotiloilla ja liikkuvassa nuorisotyössä vain vähän (1,7–1,8 /5), jonkin verran vähemmän kuin suurissa kaupungeissa keskimäärin. Lisäksi nuorilta kysyttiin erikseen, ovatko he kokeneet epäreilua kohtelua nuorisotilalla. Vastanneista 93 % prosenttia ilmoitti, ettei ollut kokenut epäreilua kohtelua, vastaava suurten kaupunkien osuus oli 88 %.

Kyselyihin vastasi yhteensä noin 450 nuorta

Vuonna 2022 nuorisotilojen käyttäjille suunnattuun kyselyyn vastasi Jyväskylässä 383 nuorta. Mukana olivat nuorisotilat Tikkakoskelta, Palokasta, Huhtasuolta, Vaajakoskelta, Kuokkalasta, Keljonkankaalta ja Korpilahdelta. Liikkuvan nuorisotyön asiakaskyselyyn vastasi 70 nuorta.

Lisäksi kyselyyn vastasivat myös erityisnuorisotyön kohtaamispaikka Bostarin asiakkaat. Nuorten kohtaamispaikka Bostari Jyväskylän keskustassa on erilainen tila kuin kaupungin muut nuorisotilat. Se tarjoaa turvallisen kohtaamispaikan 13–29-vuotiaille nuorille, jotka viettävät aikaa keskustan alueella. Bostarille voi muista nuorisotiloista poiketen tulla myös päihtyneenä. Kohtaamispaikassa nuoria kohtaa, tukee, auttaa ja palveluohjaaja erityisnuorisotyöntekijät.

Nuorille aikuisille suunnatulla Bostarilla saa olla oma itsensä

Nuorten aikuisten antaman palautteen mukaan Bostarilla nuori saa olla oma itsensä ja viettää aikaa niin kuin itse haluaa; tavata kavereita, jutella työntekijöiden kanssa, kahvitella tai tulla vaan hetkeksi lämmittelemään ja lepäämään. Kohtaamispaikan työntekijät saavat kyselyssä nuorilta aikuisilta hyvää palautetta, vastausten mukaan työntekijät ymmärtävät nuoria, auttavat heitä ja heidän mielipiteensä otetaan vakavasti. Kohtaamispaikka Bostarin toiminnassa korostuvat vapaa-ajan viettoon liittyvien toimintojen sijaan nuorten kohtaaminen, auttaminen, tukeminen ja palveluohjaus.

Nuorten osallistumisen mahdollistaminen on yhteinen tavoite

Nuorten mukaan nuorisotyöntekijät kannustavat nuoria osallistumaan toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen nuorisotiloilla, mutta nuoret tosiasiassa osallistuvat toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen tätä vähemmän. Vastanneet nuoret ilmaisivat olevansa kuitenkin halukkaita osallistumaan enemmän – Jyväskylässä jopa reilusti vahvemmin kuin suurissa kaupungeissa keskimäärin. Osallistumisen esteiden näkyväksi tekeminen ja osallistumisen mahdollistaminen onkin yksi tärkeä työn tavoite nyt alkaneelle uudelle toimintavuodelle.   

Nuorisotyön osaamiskeskus Kanuuna

Osaamiskeskus Kanuunan tavoitteena on vahvistaa nuorisotyön osaamista ja yhteistyötä, lisätä työn tunnettavuutta ja tiedontuotantoa sekä kehittää ja mallintaa kunnallisen nuorisotyön laadun arviointia. Kanuunaa hallinnoidaan Lahdesta käsin. Rahoituksen myöntää Opetus- ja kulttuuriministeriö aina vuodeksi kerrallaan. 

Lisätiedot: 

Elina Lämsä
palveluesihenkilö
alueellinen nuorisotyö
p. 040 6234 388
 
Teija Lapinmäki
palveluesihenkilö
erityisnuorisotyö
p. 050 3734 139