Hyppää pääsisältöön

28.11.2022

Jyväskylän kaupunginhallitus asetti tänään hyvinvointitoimikunnan ja nimesi jäsenet elinkeino- ja työllisyysjaostoon. Elinkeino- ja työllisyyspalveluiden toimialan toimialajohtajan virka julistettiin haettavaksi.
Kuva
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan nuija. Kuva Jaana Pinson

Hyvinvointitoimikunnan asettaminen, jäsenten valitseminen ja toimintasäännön vahvistaminen

Kaupunginhallitus päätti asettaa hyvinvointitoimikunnan 1.1.2023 alkaen toimikaudelle, joka päättyy 31.7.2023. Toimikunnan jäsenet ja varajäsenet ovat:

Essi Rantanen, puheenjohtaja (Kesk.), varalla Kaisa Hyytiäinen (Kesk.)
Vilma Viitasaari, varapuheenjohtaja (Vihr.), varalla Minna Myllymäki (Vihr.)
Jussi Maasola (SDP), varalla Lea Leppänen (SDP)
Katri Asp-Dalfidan (SDP), varalla Irmeli Huuskonen (SDP)
Tanja Pihlaja (SDP), varalla Markku Hassinen (SDP)
Terhi Pulli (Kok.), varalla Marja-Liisa Kontio (Kok.)
Santeri Lohi (Kok.), varalla Lauri Kröger (Kok.)
Jassin Rezai (Vihr.), varalla Joni Rantala (Vihr.)
Mauno Vanhala (Kesk.), varalla Raimo Sopo (Kesk.)
Jyrki Ahlgrén (PS), varalla Tapani Mäki (PS)
Henri Sorvali (PS), varalla Mikael Karjalainen (PS)
Sonja Karppinen (Vas.), varalla Vesa Välilä (Vas.)
Mia Puolimatka (KD), varalla Raija Sipinen (KD)

Kaupunginhallituksen edustajana toimii Heidi Rentola. Lisäksi kaupunginhallituksen puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla sekä nuorisovaltuuston edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeudella hyvinvointitoimikunnan kokouksissa.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaupungin 1.1.2023 voimaan tulevan hallintosäännön. Hallintosäännössä määrätään, että kaupunginhallitus asettaa hyvinvointitoimikunnan. Hyvinvointitoimikunta toimii Jyväskylän kaupungilla sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä annetun lain mukaisena hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vastuutahona. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhteistyötä tehdään hyvinvointialueen kanssa sekä hyvinvoinnin, muiden julkisten toimijoiden, yksityisten yritysten ja yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa. Toimikunta valmistelee valtuustolle valtuustokausittain hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman.

Hyvinvointitoimikunnan tehtävänä on myös ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä annetun lain mukaisten toimenpiteiden järjestäminen. Työn tavoitteena on edistää terveyden ja hyvinvoinnin tasa-arvoa, varmistaa ehkäisevän päihdetyön edellytykset koko maassa sekä tukea erityisesti kuntia ja alueita kehittämään ehkäisevää päihdetyötä. Lain mukaan ehkäisevä päihdetyö kattaa alkoholi-, huumausaine- ja rahapelihaittojen sekä tupakoinnin vähentämisen.

Kolmas tehtävä on kaupungin asukasosallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä järjestöyhteistyötä koskevien tehtävien koordinointi. Hyvinvointitoimikunta vastaa osaltaan siitä, että Jyväskylän kaupunki pitää huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksista ja menetelmistä Jyväskylän kaupungilla.

Jäsenten valinta kaupunginhallituksen alaiseen elinkeino- ja työllisyysjaostoon

Kaupunginhallitus valitsi elinkeino- ja työllisyysjaostoon jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä toimikaudeksi, joka päättyy 31.7.2023. Jäsenet ja varajäsenet ovat:

Kati-Erika Timperi (Kok.), varalla Jaakko Selin (Kok.)      
Meri Lumela (Vihr.), varalla Leena Lyytinen (Vihr.)
Pentti Mäkinen (SDP), varalla Veijo Koskinen (SDP)
Mikko Seppälä (Kesk.), varalla Henna-Riikka Markkio (Kesk.)
Mikael Karjalainen (PS), varalla Kai Koskinen (PS)
Ira Vainikainen (Vas.), varalla Irma Hirsjärvi (Vas.)
Marika Visakorpi-Kemppainen (KD), varalla Mia Puolimatka (KD)

Jaoston puheenjohtajana toimii Kati-Erika Timperi ja varapuheenjohtajana Meri Lumela.

Elinkeino- ja työllisyyspalveluiden toimialan toimialajohtajan viran haettavaksi julistaminen

Kaupunginhallitus julisti elinkeino- ja työllisyyspalveluiden toimialan toimialajohtajan viran haettavaksi. Pyrkimys on täyttää virka mahdollisimman pian alkuvuodesta 2023. Samalla hallitus nimesi haastatteluryhmän, johon kuuluu kaupunginhallituksen puheenjohtajisto, kaupunginjohtaja sekä henkilöstöpalveluiden edustus. Haastatteluryhmän on mahdollista tuoda enintään kolme kärkiehdokasta kaupunginhallituksen haastateltavaksi.

Taustalla on hyvinvointialueuudistus, jonka toteutumisen myötä kaupungin organisaatiota on tarkasteltu uudelleen. Jatkossa kaupungin organisaatio koostuu konsernihallinnosta ja kolmesta toimialasta: sivistys-, elinkeino- ja työllisyys- sekä kaupunkirakennepalveluista. Jokaista toimialaa johtaa toimialajohtaja.

Kaupunginhallitus on perustanut 14.11.2022 elinkeino- ja työllisyyspalveluiden toimialan toimialajohtajan viran 1.1.2023 alkaen. Elinkeino- ja työllisyyspalveluiden toimialajohtaja vastaa toimialansa johtamisesta, toiminnasta ja taloudesta ja toimii esittelijänä elinkeino- ja työllisyysjaostossa. Toimialajohtajan viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, kokemus vaativista ja itsenäisistä johtamistehtävistä sekä hyvä perehtyneisyys toimialan toimintaan ja hallintoon. Virkaan valittavalta edellytetään ratkaisukeskeisyyttä, visiointikykyä, erinomaisia vuorovaikutustaitoja, päätöksentekokykyä sekä kykyä kokonaisvaltaiseen strategiseen ajatteluun.

Lausunto Valtioneuvoston asetukseen työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Kaupunginhallitus antoi lausunnon työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta. Lausunnon mukaan asetuksen perusteluissa ei ilmene työllisyyden kuntakokeilussa olevien kuntien keskeinen rooli työllistymistä edistävässä monialaisessa yhteispalvelussa. Kokeilukunnat vastaavat julkisen työvoima- ja yrityspalvelulain mukaisten palvelujen järjestämisestä myös työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun piiriin kuuluvien asiakkaiden osalta siten kuin laki työllistymistä edistävästä yhteispalvelusta määrittää.


Lisäksi hallitus hyväksyi luottamushenkilöiden eronpyynnöt sekä maakuntavaltuuston 2.12.2022 kokouksen asiat ja ohjeet esityslistan mukaisesti. Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi myös sidonnaisuusilmoitukset, jotka annetaan tiedoksi myös kaupunginvaltuustolle ja jotka on julkaistu myös kaupungin verkkosivuilla Sidonnaisuudet

Lisätietoja:

Jyväskylän kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jaakko Selin p. 0400 778 779

Jyväskylän kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167

Jyväskylän kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Jari Colliander, p. 040 740 1850

Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 014 266 1501

Asiasanat: