Hyppää pääsisältöön

20.8.2020

Jyväskylän kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kokouksessaan kaupunginhallitukselle lausuntonsa sote-maakuntien perustamisesta ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistamisesta. 
Kuva
Puheenjohtajan kokousnuija kaupungintalon kokoushuoneessa

Lausunnon mukaan uudistuksen tavoitteet ovat soten osalta kannatettavat. Lakipaketissa on kuitenkin täsmennettävää erityisesti kuntia koskevan rahoituksen sekä verotuksen osalta. Nykyisessä lakiesityksessä lähdetään siitä, että maakuntien talous tehdään aloitusvaiheessa tasapainoiseksi. Kuntia koskevassa laskennassa piilee kuitenkin epäkohtia, joita lautakunnan lausunnon mukaan tulee täsmentää. 

Siirtolaskennassa nykyisin sote-palvelunsa kustannustehokkaasti järjestäneet kunnat ovat maakuntien perustamisen jälkeen nettohäviäjiä. Esimerkiksi Jyväskylä, jossa sote-kustannukset ovat valtakunnallisesti tarkasteltuna järjestetty suhteellisen edullisesti, menettäisi uudistukseen liittyvässä valtionosuusjärjestelmän uudistuksessa vuoden 2020 tasosta sote-kustannusten lisäksi jopa 10,5 miljoonaa euroa. Tämä heikentäisi oleellisesti kaupungin mahdollisuuksia huolehtia kunnan vastuulle jäävistä tehtävistä sekä edistää elinvoimaa. 

Rahoitusmallissa kuntia ”rangaistaan” myös siitä, jos kuntien sote-kulut seuraavien kahden vuoden aikana kasvavat. Kuntatalouden ollessa täysin ennustamaton mm. koronakulujen sekä kuntayhtymien alijäämän kattamisen vuoksi, kunnille kohdentuva rahoitusmalli nähdään epäoikeudenmukaisena. Keski-Suomen maakunta hyötyisi kuitenkin nykyisten sote-palveluiden kustannustason edullisuudesta, sillä väestön ikä ja palvelutarve huomioiden maakunnalle maksettava tarveperusteinen korvaus olisi suurempi kuin mitä tällä hetkellä sote-palveluihin Keski-Suomessa käytetään. 

Lautakunta totesi lausunnossaan myös, että säädöksiin kirjattu kiinteistöjen vuokra-aika (3 vuotta + 1 vuoden optio) on liian lyhyt, sillä esityksessä ei ole tietoa vuokranmääräytymisperusteista tai menettelytavasta, jonka mukaan siirtymäkauden jälkeen toimitaan. Lausunnon mukaan kuntia ei voi pakottaa asemaan, jossa ne joutuvat siirtymäkauden jälkeen harjoittamaan yhtiömuodossa sote-maakunnan käytössä olevien tilojen omistamista tai investointeja. Lakiesitys on lisäksi epäselvä siltä osin, mitä kuntien omistamille nykylainsäädännön puitteissa rakennetulle merkittävälle kiinteistöomaisuudelle tehdään.

Yleisenä huomiona lautakunta totesi, että yleinen aikataulu uudistukselle on tiukka. Työ tullaan käytännössä tekemään pitkälti kuntien ja kuntayhtymien nykyresursseilla. Valmistelutyö tuleekin korvata täysimääräisesti uudistustyöhön osallistuville kunnille ja kuntayhtymille. 

Lautakunta lisäsi lausuntoonsa huomion opiskeluhuollon koulukuraattori- ja psykologitehtävien siirrosta. Lautakunnan mukaan maakunnan ja opetuksen sekä varhaiskasvatuksen pitää luoda maakuntien aloituksen jälkeen yhdessä toimintamalli, jolla puututaan lasten ja nuorten ongelmiin laaja-alaisella yhteistyöllä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Antti Rastela esitti kokouksessa lisäksi Caius Forsbergin kannattamana, että ulkoistamissopimusten mitätöimistä koskevasta sääntelystä olisi annettu kriittisempi lausunto. Rastela esitti, että perusteluihin olisi kirjattu mm., ettei ulkoistamissopimusten mitätöintiä pidä toteuttaa, sillä mitätöiminen vaarantaa väestön terveyttä ja hoito- ja palveluketjujen toteutumista. Maakunnalle aiheutuva korvausvelvollisuus olisi mitätöinnin myötä merkittävä riippuen sopimuksen laajuudesta ja mahdollisesti viime aikoina yhteisesti sovituista investoinneista, jotka palveluntuottaja on toteuttanut. Muu lautakunta ei kuitenkaan äänestyksessä kannattanut muutosta, joten se raukesi.  

_______________

Sosiaali- ja terveyslautakunta käsitteli kokouksessaan lisäksi yhden oikaisuvaatimuksen sekä antoi lausuntonsa talonrakennuksen investointiohjelmasta vuosille 2021–2025. 

Kokouksen esityslista ja liitteet (pdf-muoto) ovat luettavissa lautakunnan verkkosivuilta. 

Lisätietoja: Caius Forsberg, sosiaali- ja terveyslautakunnan varapuheenjohtaja, p. 044 061 1712 ja 
Kati Kallimo, sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialajohtaja, p. 050 442 2302